Manusia dan keadilan.

Manusia dan keadilan

 

Pengertian keadilan

Keadilan menurut Islam.

” Sesungguhnya telah Kami utus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Al-Mizan supaya manusia dapat menegakkan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasulNya sedangkan Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat Lagi Maha Perkasa.” (Al-Qur’an 57:25)

” Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berbuat adil dan berbuat ihsan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran.” (Al-Qur’an 16:90)

Itu adalah dua ayat al-Qur’an dari dua surah yang berbeza. Pertama, ayat 25 Surah al-Hadid; kedua ayat 90 Surah al-Nahl. Keduanya, di samping ayat-ayat pada surah-surah yang lain, membahas tema yang sama iaitu keadilan. Pada ayat yang pertama kita dapati bahawa tujuan seluruh agama samawi adalah menegakkan neraca keadilan. Pada ayat yang kedua, Allah SWT menyuruh berbuat keadilan dan ihsan dengan memandang keduanya sebagai rukun  dan dasar Islam, sekaligus menjelaskan ruh Islam, iaitu melarang kekejian, kemungkaran dan kezaliman.

Kebaikan dan Keadilan Dalam Pandangan Etika Individual

Para ahli etika berpendapat bahawa kebaikan (al-jud) lebih mulia dari keadilan. Sebaliknya Imam Ali AS dengan jelas mengatakan dengan hujah-hujah tertentu bahawa keadilan lebih tinggi dari kebaikan. Kedua, pandangan ini muncul dari dua arah pandangan yang berbeza. Sekiranya kita memandang masalah dari segi pandangan etika individual, maka kebaikan atau itsar itu berkedudukan lebih tinggi dari keadilan. Dikatakan demikian, kerana seseorang yang adil itu dipandang adil kerana telah sampai batas kesempurnaan insani seperti tidak melanggar hak-hak orang lain, tidak merampas harta orang lain dan tidak mencari nama di mata manusia. Orang yang berbuat baik dan itsar di samping tidak tamak terhadap harta seseorang, juga berbuat baik kepada orang-orang lain dengan harta dan kesusahan. Orang ini tidak mengambil hak orang lain tetapi ia memberikan haknya kepada orang lain. Ia tidak melukai seseorang yang luka dan sakit, ia juga tidak menjenguk orang-orang yang terluka dan sakit di medan pertempuran, di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah orang, dan memberikan ubat-ubatan, membungkus lukanya dan merawatnya tanpa mengharapkan balasan. Ia bukan sahaja tidak menumpahkan darah orang lain tetapi juga ia bersedia untuk menumpahkan darahnya sendiri sebagai satu khidmat kepada kebaikan sosial.

Dengan demikian, dari segi sifat-sifat etika individu, kebaikan itu lebih tinggi daripada keadilan atau mungkin sekali mempunyai persamaan.

Keadilan Dan Kebaikan Dalam Pandangan Sosial

Bagaimanakah menurut pandangan sosial secara umum, yang memandang individu-individu sosial sebagai satu kesatuan?

Apabila kita memandang permasalahan tersebut dari sudut pandangan ini, maka kita akan mendapati bahawa keadilan itu lebih tinggi kedudukannya dari kebaikan.

Keadilan di dalam masyarakat sama dengan asas yang di atasnya didirikan sebuah bangunan sedangkan ihsan sama dengan hiasan sebuah bangunan tersebut dengan cat dan warna-warnanya. Maka kita harus, pertama, membangun asas dulu kemudian baru mengecatnya dan juga memperindahkannya. Apabila bangunan ini telah siap tetapi lemah asasnya maka apakah faedahnya warna dan hiasan itu? Sedangkan apabila asas bangunan itu kukuh, maka tentunya bangunan itu dapat dihuni walaupun belum diperindahkan dan tanpa hiasan. Ada ketikanya satu bangunan itu berlebihan dalam hiasan dan kemewahan lahiriahnya namun asasnya tidak kukuh. Dalam keadaan seperti itu bangunan ini boleh runtuh apabila ditimpa bencana alam seperti hujan lebat.

Selanjutnya, kebaikan, ihsan dan itsar yang pada suatu ketika baik dan bermanfaat serta memiliki keutamaan yang besar di dalam pandangan pelaku kebaikan dan ihsan itu, tetapi pada suatu ketika yang lain tidak baik bagi mereka yang menerima kebaikan dan ihsan tersebut. Ini termasuk yang harus kita perhitungkan sebagaimana kita harus memperhitungkan perhitungan masyarakat. Apabila kita tidak menjaga keseimbangan sosial, dan membiarkan masalah-masalah berjalan tanpa pertimbangan, maka keutamaan moral ini juga kadang-kadang mengakibatkan kemalangan umum dan kehancuran masyarakat. Oleh kerana itu sedekah yang banyak, wakaf-wakaf yang melimpah dan nazar-nazar yang berlebihan akan menjadi seperti banjir yang memporakperandakan masyarakat, ketika ia terbukti mengakibatkan kemalasan orang dan menciptakan masyarakat penganggur yang rusak fikirannya akibat tindakan kebaikan yang berlebih-lebihan itu. Kerugian seperti ini tidak lebih sedikit dari kerugian akibat serangan pasukan tentera musuh yang biadab. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia yang bermaksud:

” Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandungi hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.” (Al-Qur’an 3:117)

Pengaturan masyarakat itu tidak mungkin dapat dilakukan dengan kebaikan dan ihsan kerana asas sistem sosial itu adalah keadilan. Sebenarnya kebaikan dan ihsan itu apabila keduanya tidak dipertimbangkan dan ditentukan akan mengeluarkan permasalahan dari kedudukannya.

Dari apa yang telah disebutkan di atas, nampak jelas bahawa pertanyaan-pertanyaan itu muncul  dari dimensi etika dan individual. Hal ini dapat dibenarkan. Tetapi sudut pandangan penting yang lain ialah dimensi sosial persoalan ini, yang selama ini hanya sedikit tertanam dalam benak kita dan tidak banyak mengundang perhatian kita. Ini kerana manusia belum mengetahui pentingnya kajian-kajian sosial dan intinbath (pengambilan kesimpulan) undang-undang yang mengatur masyarakat, kecuali pada tempoh kebelakangan ini. Dahulu, hanya sedikit daripada ulama kita yang tahu dan sedar akan hal tersebut kerana hal itu belum menjadi ilmu yang terumuskan. Oleh sebab itu dimensi yang diperhatikan hanya dimensi etika-individual sahaja.

Keadilan Adalah Falsafah Sosial

Maksud kenyataan di atas adalah untuk memalingkan pandangan kepada kacamata yang dengannya Imam Ali AS memandang keadilan. Apakah beliau melihat kepadanya dari sudut individu sahaja atau lebih banyak dari dimensi sosialnya? Dengan yang demikian dari segi ucapan Imam Ali AS dan dari segi perbuatan-perbuatannya khususnya perbuatan-perbuatan yang ditegaskan di dalam untaian hikmah-hikmahnya, menunjukkan jelas bahawa keadilan dalam perspektif Imam Muttaqin ini merupakan falsafah sosial Islami dan berada di atas peringkat teratas pemikirannya iaitu dengan memandangnya sebagai undang-undang Islam yang terpenting dan paling mulia.

Dunia Keadilan Yang Luas dan Dunia Kezaliman Yang Sempit

” Sesungguhnya di dalam keadilan itu terdapat keluasan dan siapa yang baginya keadilan itu sempit maka kezaliman pun baginya lebih sempit.”

Sesungguhnya keadilan mencapai dan mencakup semua. Lingkungan yang satu-satunya dapat mengumpulkan manusia adalah keadilan. Manusia yang tamak dan rakus tidak akan pernah berasa puas dengan haknya yang memang terbatas. Maka ia berasakan keadilan itu sempit dan menindasnya sehingga tidak ragu lagi bahawa sempitnya penindasan dan kezaliman baginya, terasa lebih berat.

Penindasan yang diderita oleh manusia terdiri di atas dua perkara:

Pertama: yang disebabkan  oleh lingkungan dan masyarakat, yang bersifat fizikal, seperti pecutan atas kulit, atau pengasingan ke penjara.

Kedua: yang menimpa ruhani manusia dalam bentuk kejahatan hasad dengki, iri hati, balas dendam, tamak, dan rakus.

Sekiranya dia dalam masyarakat di tegakkan keadilan, nescaya manusia akan aman dari kejahatan fizikal, kerana seseorang tidak akan boleh melanggar hak orang lain. Dengan demikian, sekaligus orang tidak akan menindas dan meyempitkan ruh orang lain. Adapun apabila keadilan tidak ditegakkan, maka yang terjadi adalah hukum rimba, kezaliman, kekejian dan perampasan. Sesiapa berasa puas dalam penindasan unsur-unsur ruhaniah  dalam ketamakan dan kerakusan maka ketamakan mereka itu akan bertambah sejalan dengan bertambahnya penindasan unsur-unsur ruhaniah mereka.

Macam-macam keadilan

  1. a. Keadilan Legal atau keadilan Moral

Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya (Than man behind the gun). Pendapat Plato itu disebut keadilan moral, sedangkan Sunoto menyebutnya keadilan legal.

Keadilan timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya. Fungsi penguasa ialah membagi-bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan keserasian itu. Setiap orang tidak mencampuri tugas dan urusan yang tidak cocok baginya.

Ketidak adilan terjadi apabila ada campur tangan terhadap pihak lain yang melaksanakan tugas-tugas yang selaras sebab hal itu akan menciptakan pertentangan dan ketidak serasian. Misalnya seorang pengurus kesehatan mencampuri urusan pendidikan, maka akan terjadi kekacauan.

 

 

 

 

 

 

  1. b. Keadilan Distributif

Aristoles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama (justice is done when equals are treated equally)

  1. c. Keadilan Komutatif

Keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidak adilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat.

 

KEJUJURAN

Kejujuran atau jujur artinya apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedang kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Untuk itu dituntut satu kata dan perbuatan-perbuatan yang berarti bahwa apa yang dikatakan harus sama dengan perbuatannya. Karena itu jujur juga menepati janji atau kesanggupan yang terlampir melalui kata-kata ataupun yang masih terkandung dalam nuraninya yang berupa kehendak, harapan dan niat.

Pada hakekatnya jujur atau kejujuran dilandasi oleh kesadaran moral yang tinggi, kesadaran pengakuan akan adanya sama hak dan kewajiban, serta rasa takut terhadap kesalahan atau dosa.

 

KECURANGAN

Kecurangan atau curang identik dengan ketidak jujuran atau tidak jujur, dan sama pula dengan licik, meskipun tidak serupa benar. Sudah tentu kecurangan sebagai lawan jujur.

Curang atau kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Atau orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa bertenaga dan usaha.

Kecurangan menyebabkan manusia menjadi serakah, tamak, ingin menimbun kekayaan yang berlebihan dengan tujuan agar dianggap sebagai orang yang paling hebat, paling kaya dan senang bila masyarakat sekelilingnya hidup menderita.

Bermacam-macam sebab orang melakukan kecurangan, ditinjau dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya ada empat aspek yaitu:

 

1. aspek ekonomi

 

2. aspek kebudayaan

 

3. aspek peradaban

 

4. aspek tenik

 

Apabila ke empat aspek tersebut dilaksanakan secara wajar, maka segalanya akan berjalan sesuai dengan norma-norma moral atau norma hukum, akan tetapi apabila manusia dalam hatinya telah digerogoti jiwa tamak, iri, dengki,maka manusia akan melakukan perbuatan yang melanggar norma tersebut dan jadilah kecurangan.

PEMULIHAN NAMA BAIK

Nama baik merupakan tujuan utama orang hidup. Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Setiap orang menjaga dengan hati-hati agar namanya tetap baik. Lebih-lebih jika ia menjadi teladan bagi orang/tetangga adalah suatu kebanggaan batin yang tak ternilai harganya.

Penjagaan nama baik erat hubungannya dengan tingkah laku atau perbuatan. Atau boleh dikatakan nama baik atau tidak baik itu adalah tingkah laku atau perbuatannya. Yang dimaksud dengan tingkah laku dan perbuatan itu antara lain cara berbahasa, cara bergaul, sopan santun, disiplin pribadi, cara menghadapi orang, perbuatan=perbuatan yang dihalalkan agama dan sebagainya.

Tingkah laku atau perbuatan yang baik dengan nama baik itu pada hakekatnya sesuai dengan kodrat manusia yaitu ;

 

1. manusia menurut sifatnya adalah mahluk bermoral

 

2. ada aturan-aturan yang berdiri sendiri yang harus dipatuhi manusia untuk mewujudkan dirinya sendiri sebagai pelaku moral tersebut

 

Pada hakekatnya pemulihan nama baik adalah kesadaran manusia akan segala kesalahannya, bahwa apa yang diperbuatnya tidak sesuai dengan ukuran moral atau tidak sesuai dengan akhlak.

Akhlak berasal dari bahasa Arab akhlaq bentuk jamak dari khuluq dan dari akar kata ahlaq yang berarti penciptaan. Oleh karena itu tingkah laku dan perbuatan manusia harus disesuaikan dengan penciptanya sebagai manusia. Untuk itu orang harus bertingkah laku dan berbuat sesuai dengan ahlak yang baik.

Ada tiga macam godaan yaitu ;

 

1. derajad/pangkat

 

2. harta

 

 

3. wanita

 

Bila orang tidak dapat menguasai hawa nafsunya, maka ia akan terjerumus kejurang kenistaan karena untuk memiliki derajat/pangkat, harta dan wanita itu dengan mempergunakan jalan yang tidak wajar. Jalan itu antara lain, fitnah, membohongi, suap, mencuri, merampok, dan menempuh semua jalan yang diharamkan

PEMBALASAN

Pembalasan ialah suatu reaksi atau perbuatan orang lain. Reaksi itu berupa perbuatan yang serupa, perbuatan yang seimbang, tingkah laku yang serupa, tingkah laku yang seimbang.

Sebagai contoh ; A memberikan makanan kepada B, dilain kesempatan b memberikan minuman kepada A. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan serupa, dan ini merupakan pembalasan.

Dalam Al-Qur`an terdapat ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhan mengadakan pembalasan bagi yang bertaqwa kepada Tuhan diberikan pembalasan dan bagi yang mengingkari perintah Tuhanpun diberikan pembalasan, dan pembalasan yang diberikanpun pembalasan yang seimbang, yaitu siksaan di neraka.

Pembalasan disebabkan oleh adanya pergaulan , pergaulan yang bersabahat mendapat balasan yang bersahabat, sebaliknya, pergaulan yang penuh kecurigaan menimbulkan balasan yang tidak bersahabat pula.

Pada dasarnya manusia adalah mahluk moral dan mahluk sosial. Dalam bergaul manusia harus mematuhi norma-norma untuk mewujudkan moral itu. Bila manusia berbuat amoral, lingkunganlah yang menyebabkannya. Perbuatan amoral pada hakekatnya adalah perbuatan yang melanggar atau memperkosa hak dan kewajiban manusia lain.

Ilmu

Sumber :

http://ocw.gunadarma.ac.id/course/psychology/study-program-of-psychology-s1/ilmu-budaya-dasar/manusia-dan-keadilan

http://www.al-huda.net/cari_arkib_arkib.php?id=21

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s